Principal Investigator
Malcolm (Mengqiu) Xing, Ph.D.
Assistant Professor

Fellows
Xuebin Shao
Liangpeng Ge
Qingtao Li
Shiwen Zhang
Qiang Chang
Yi Kong
Wenbin Wan
Teng Guang

Medical Resident Fellow

Joe Du, M.D (R1 General Surgery, U of Manitoba)

Research Assistants
Ali Khosrozadeh, Ph.D
Ali Darabi,Ph.D
Wenyan Li, Ph.D

Shixuan Chen, Ph.D

Shuhan Liu, M.S.
Lianlian Yu, M.S.
Junzi Jiang,M.S.
Ziyuan Wang, M.S.

 

Meng Wang, B.S.
Stefno Bulko, B.S.

 

Alumni (current position)
Haiyun Gao, M.S.
Junbin Shi, M.S.
Wen Li, M.S.  (CAE Engineer)
Guan Sun, B.S. 
Qi Li, B.S. (Manitoba Hydro)

Jun Chen,Fellow ( Associate Professor, Chinese Academy of Sciences,Beijing China)

Ye Tian, Fellow (Associate Professor, Chinese Academy of Sciences, Beijing China)

Leyu Wang, Fellow (Associate Professor, South Medical University, Guangzhou China)

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 | Usage Terms | Privacy Policy